Sekretesspolicy för undersökningar

Vårt åtagande gällande sekretess

Illuminas Global  (”Illuminas”) är ett marknadsundersökningsföretag som använder vetenskapliga metoder för att få insikt i specifika områden som har betydelse för våra kunder. All information som du ger Illuminas används enbart för lagliga undersökningar eller i statistiska syften. Informationen kommer aldrig användas till att försöka sälja någonting till dig baserat på dina svar. Vi följer metoder och riktlinjer som respekterar individens rätt till sekretess. De garantier som ges här gäller alla våra undersökningsprojekt:

Meddelande:

 • När vi fått ditt medgivande till deltagande kommer vi inte att vilseleda dig rörande undersökningen eller hur vi kommer att använda resultatet.
  • Vi kommer inte utan ditt medgivande att skicka e-postmeddelanden till dig eller ge din e-postadress till andra för att de ska kunna göra det. Om vi någon gång i framtiden vill kontakta dig via e-post eller på något annat sätt, kommer vi att be om ditt uttryckliga medgivande till detta.
  • Vid sällsynta tillfällen använder vi cookies (en cookie består av information som webbservrar skickar till din webbläsarfil när du besöker en webbplats – när du sedan besöker webbplatsen igen, upptäcker webbplatsen huruvida du har cookies på din webbläsarfil) och andra liknande enheter för kvalitetskontroll, validering eller för att undvika att behöva göra om undersökningar. Du kan konfigurera din webbläsare till att meddela dig när cookies läggs in på din dator eller till att avvisa cookies helt och hållet. Förutom dina svar samlar vi automatiskt in grundläggande information om din upplevelse av undersökningen. Detta omfattar enhets- och webbläsartyp samt hur lång tid det tog att svara på vissa frågor. Vi utför ingen annan dold behandling av dina data, och vi försöker inte heller att hämta data från din dator eller mobila enhet.
  • Illuminas har ett nätverk av tredjepartsleverantörer som enligt avtal är förpliktigade att endast använda dina data för forskning eller i statistiska syften.

Valmöjligheter:

 • Om du vill avstå från att delta i framtida undersökningar kan du meddela oss via e-post på [email protected] eller skriva till adressen som står nedan. Vi försöker att svara på alla e-postmeddelanden inom en arbetsdag, men det kan ta en till två veckor för dina data att tas bort helt.
  • All information som du anger är konfidentiell och rapporteras anonymt. Vid sällsynta tillfällen kan vi be om din tillåtelse att använda vissa svar på ett sätt som gör att du kan identifieras. I sådana fall vidarebefordras informationen endast med ditt uttryckliga medgivande och enbart i de angivna syftena.
  • Ditt samarbete är alltid frivilligt. Du har rätt att när som helst under intervjun eller undersökningen, eller senare, begära att delar av eller all den information du lämnat tas bort. Vi beviljar denna begäran om den är rimlig och praktiskt genomförbar.
  • Vi intervjuar inte medvetet barn (personer under 15 år) utan att först ha fått tillåtelse av deras föräldrar eller vårdnadshavare.
  Vidareöverföring:
  • Samtliga tredje parter är enligt avtal förpliktigade att bevara dina uppgifter på ett säkert sätt.
  • Tredje parter anlitas endast för att använda informationen som lämnas för forskning eller i statistiska syften. Ingen annan användning av dina uppgifter är tillåten.
  • Personlig information kan överlämnas till juridiska myndigheter eller andra myndigheter som ansvarar för häktningsbeslut, stämningar eller andra myndighetsbeslut.

Åtkomst:

 • Information som samlas in av Illuminas används endast för forskning eller i statistiska syften. På grund av att sekretessen för andra tillfrågade personers data/information kan äventyras, kan vi inte bevilja enskilda tillfrågade åtkomst till sparade data.
  • Kontakta oss gärna via e-post på [email protected] om du har några funderingar eller frågor.

Säkerhet:

 • På vår webbplats och vårt interna nätverk finns säkerhetsåtgärder som förhindrar förlust, missbruk och ändringar av den information vi förfogar över.
  • Endast auktoriserade anställda och avtalsbundna samarbetspartner har tillgång till den information du ger oss. De har endast tillgång till informationen för användning inom forskning, statistisk analys och kvalitetskontroll.
  • Personuppgifter sparas i tolv (12) månader efter att undersökningen avslutats.
  • Illuminas varken säljer eller hyr ut information som kan kopplas till en individ till en tredje part.
  • I händelse av omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi komma att överföra delar av eller all personlig information till relevant tredje part.
  • Illuminas har inte åtkomst till personliga kreditkortsuppgifter.
  Dataintegritet:
  • Illuminas behandlar endast personlig information på ett sätt som är godkänt av individen eller som är förenligt med syftet med insamlingen av informationen.
  • Illuminas vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att personlig information är korrekt, fullständig, aktuell och tillförlitlig för det avsedda syftet.

Genomdrivande:

 • Illuminas använder en självbedömningsmetod för att säkerställa efterlevnad av denna sekretesspolicy. Vi verifierar regelbundet att policyn är korrekt, fullständigt implementerad och tillgänglig samt att den följer principerna, visas på rätt sätt och omfattar all information som ska behandlas. Vi ser gärna att de som är intresserade skickar in frågor till oss med hjälp av de kontaktuppgifter som getts. Vi undersöker och försöker att lösa alla klagomål och tvister rörande användning och utlämnande av personlig information i enlighet med principerna.
  • Om ett klagomål eller en tvist inte kan lösas genom vår interna process, går vi med på en tvistlösning med eTrust Privacy Services som tredjepartsleverantör av lösningen. Du hittar eTrusts system för klagomål gällande sekretess på följande webbadress: http://www.etrust.org/complaint/raise_privacy_complaint.php

Ändringar

Denna sekretesspolicy kan komma att ändras då och då i enlighet med Safe Harbor-krav. Vi lägger upp alla uppdaterade policyer på denna webbplats. Denna version av Illuminas sekretesspolicy ändrades senast den 30 december 2013.

Åtagande att skydda

I enlighet med Illuminas åtagande att skydda personlig integritet följer vi de sju sekretessprinciperna och de femton vanligaste frågorna i USA:s/EU:s och USA:s/Schweiz Safe Harbor-ramverk som utvecklats av USA:s handelsdepartement i samråd med EU-kommissionen och Schweiz dataskyddskommissionär. Om du vill läsa mer om Safe Harbor-programmet och visa Illuminas certifiering kan du besöka http://www.export.gov/safeharbor/.
Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss på [email protected] eller via post till: Privacy Policy, 3801 South Capital of Texas Hwy, Ste 200, Austin, TX 78704, USA för att framföra eller diskutera sådant som rör en specifik undersökning eller för att ställa frågor om våra allmänna undersökningsrutiner. Vi är medlemmar i Marketing Research Association (MRA) och Council of American Survey Research Organizations (CASRO) och följer deras uppförandekoder för marknadsundersökningar. Alla undersökningsprojekt genomförs i enlighet med bestämmelserna i ICC/ESOMAR:s internationella regler för marknads- och samhällsundersökningar.