Zásady ochrany osobních údajů

Chráníme vaše osobní údaje

lluminas Global (dále jen „Illuminas“) je profesionální agentura pro průzkum trhu, využívající vědecké metody pro získávání informací o tom, co zajímá naše klienty. Veškeré informace poskytované společnosti Illuminas jsou využívány výhradně pro legitimní výzkum a nikdy nebudou využity k pokusům činit obchodní nabídky na základě vámi poskytnutých informací. Naše postupy a zásady jsou v naprostém souladu s právy jednotlivců na ochranu osobních údajů, a to v kombinaci s níže uvedenými ustanoveními, která platí pro všechny výzkumné projekty:

Upozornění:

 • Během spolupráce neposkytujeme zavádějící informace ohledně povahy výzkumu nebo využití zjištěných skutečností.
 • Nebudeme vám zasílat žádné nevyžádané e-maily nebo za tímto účelem poskytovat vaše e-mailové adresy třetím osobám. Budeme-li se na vás chtít v budoucnosti obrátit prostřednictvím e-mailu nebo jinak, požádáme vás o výslovný souhlas.
 • Ve vzácných případech můžeme využívat cookies (Cookie je soubor dat, který webový soubor zašle vašemu prohlížeči, když navštívíte některou webovou stránku. Když se poté na tuto stránku opět vrátíte, webová stránka zjistí, zda se ve vašem počítači cookies vyskytují.) nebo podobné nástroje, a to výhradně z důvodů zajištění kvality, ověřování nebo abychom předcházeli nepříjemnému opakovanému dotazování. Prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste dostali upozornění v okamžiku, kdy váš počítač obdrží cookies, nebo můžete cookies zakázat úplně.
 • Třetí strany, jejichž síť společnost Illuminas využívá ke zpracování a analýze dat, jsou smluvně zavázány k využívání vašich informací výhradně pro výzkumné a statistické účely.

Možnost volby:

 • Pokud si do budoucna nepřejete podílet se na žádném dalším průzkumu, kontaktujte nás prosím e-mailem na [email protected] nebo na níže uvedené adrese. Snažíme se na každý e-mail odpovědět do jednoho pracovního dne, ale kompletní vymazání vašich dat potrvá v rozmezí 1–2 týdnů.
 • Veškeré vámi poskytnuté informace jsou důvěrné a jsou podávány anonymně. Ve vzácných případech vás můžeme požádat o souhlas, aby byly určité odpovědi využity způsobem umožňujícím identifikaci vaší osoby. Takové využití dat ovšem probíhá pouze na základě vašeho výslovného souhlasu a pouze pro stanovené účely.
 • Spolupráce je vždy dobrovolná. V každé fázi dotazníku nebo průzkumu nebo po jejich dokončení jste oprávněn/a požádat o zničení nebo vymazání některých nebo všech vámi poskytnutých informací. V odůvodněných případech tomuto požadavku vyhovíme, bude-li to možné.
 • Vždy vám poskytneme možnost rozhodnout se pro tzv. opt-out před tím, něž budou vaše osobní údaje (1) poskytnuty třetí straně (pakliže se nejedná o agenta, který provádí činnost pod naším vedením), nebo (2) použity za účelem, který se podstatně liší od původního účelu, za kterým byly původně shromážděny nebo pro který jste následně udělili souhlas. Jedinou výjimku v rámci této volby by u důvěrných i nedůvěrných osobních údajů představoval případ, kdy bychom byli nuceni poskytnout vaše osobní údaje na základě státního nebo soudního příkazu, zákona nebo předpisu, abychom splnili podmínky v zájmu národní bezpečnosti nebo prosazování zákona.
 • Vědomě do průzkumu nezahrnujeme osoby mladší 15 let bez předchozího písemného svolení rodičů nebo zákonných zástupců.

Postoupení údajů:

 • Všechny třetí strany jsou smluvně zavázány k tomu, že vaše údaje budou uchovávány důvěrně a nedotčené.
 • Třetí strany jsou smluvně zavázány k tomu, že získané informace budou využity výhradně k výzkumným nebo statistickým účelům. Žádné jiné využití vašich údajů není povoleno.
 • Společnost Illuminas může být povinna poskytnout osobní údaje na základě oprávněných žádostí ze strany orgánů veřejné správy včetně nutnosti vyhovět požadavkům národní bezpečnosti nebo prosazování práva.
 • V případech postoupení údajů o občanech EU a Švýcarska získaných na základě Štítu na ochranu soukromí pro EU a USA (EU-U.S. Privacy Shield) nebo Štítu na ochranu soukromí pro Švýcarsko a USA (Swiss-U.S. Privacy Shield) třetím stranám může společnost Illuminas nést odpovědnost.

Přístup:

 • Informace shromažďované společností Illuminas jsou zpracovávány výhradně pro výzkumné nebo statistické účely.
 • Pokud si přejete získat přístup, opravit nebo získat potvrzení o tom, že společnost Illuminas má osobní údaje vztahující se k vaší osobě, nebo pokud si přejete odstranit osobní údaje, jestliže jsou nepřesné, obraťte se na nás prosím na [email protected]. Na váš požadavek budeme reagovat bez zbytečného odkladu.
 • Vyzýváme vás, abyste se v případě dotazů nebo pochybností obrátili na [email protected].

Bezpečnost:

 • Naše webová stránka a intranet jsou zajištěny bezpečnostními opatřeními poskytujícími ochranu proti ztrátě, zneužití a úpravám námi spravovaných údajů.
 • K vámi poskytovaným informacím mají přístup pouze oprávnění pracovníci a smluvní partneři. Tento přístup je poskytnut pouze pro výzkumné účely, za účelem provádění statistických analýz a kontrol kvality.
 • Osobní údaje jsou uchovávány po dobu dvanácti (12) měsíců po ukončení výzkumného projektu, nebo tak dlouho, jak to vyžadují účely, pro něž byly tyto údaje shromážděny.
 • Společnost Illuminas neprodává ani nepronajímá třetím stranám informace umožňující identifikaci osob.
 • V případě reorganizace, sloučení nebo prodeje naší společnosti může dojít k předání veškerých osobních údajů příslušné třetí straně.
 • Společnost Illuminas nemá za žádných okolností přístup k informacím o vaší osobní kreditní kartě.

Integrita dat:

 • Společnost Illuminas zpracovává osobní údaje pouze způsobem slučitelným a souvisejícím s účelem, za kterým byly údaje shromážděny nebo který byl danou osobou odsouhlasen.
 • Společnost Illuminas shromažďuje pouze údaje nedůvěrné povahy v podobě kontaktních údajů (např. jméno, e-mailová adresa) pro účely vlastního průzkumu.
 • Společnost Illuminas se zavazuje za pomoci přiměřených opatření zajistit, aby osobní údaje byly přesné, úplné, aktuální a vhodné pro zamýšlené využití.

Zajištění souladu:

 • Společnost využívá pro zajištění souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů vlastního způsobu hodnocení a pravidelně ověřuje, že jsou tyto zásady přesné, že pokrývají veškeré dotčené údaje, že jsou dostatečně viditelné, vždy dodržované a dostupné a že jsou v souladu s uvedenými principy. Vyzýváme všechny zainteresované osoby, aby se na nás obrátily s jakýmkoli dotazem na uvedené kontaktní informace, a zavazujeme se prošetřit a pokusit se vyřešit všechny stížnosti a spory týkající se využití a zveřejňování osobních údajů v souladu s uvedenými principy.
 • Pokud včas neobdržíte potvrzení o přijetí vaší stížnosti, nebo pokud vaše stížnost není dostatečně vyřešena, můžete stížnost podat organizaci Privacy Trust, nezávislé třetí straně. Pro podání stížnosti přejděte na https://www.privacytrust.com/drs/illuminas. Jako poslední možnost a v omezeném počtu situací nakonec mohou občané EU požadovat náhradu v rámci Panelu štítu na ochranu soukromí (Privacy Shield Panel), závazného rozhodčího mechanismu.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU SHROMAŽĎOVÁNY A ZPRACOVÁVÁNY?

 • Osobní údaje, které jsou zpracovávány, mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum narození a ostatní podobné informace. Illuminas mohou shromažďovat osobní údaje přímo od vás, když je Illuminas dobrovolně poskytnete, nebo může Illuminas získat osobní údaje od naší skupiny vlastníků, klientů nebo společností pro výzkum trhu, kteří získali souhlas účastníka. U členů skupiny ze skupiny naší skupiny vlastníků bude Illuminas údaje shromažďovat v souladu s jejich pokyny.
 • Illuminas může rovněž získat osobní údaje z databáze vlastníků, kteří nás ujistili, že jejich databáze obsahují pouze jednotlivce, kteří souhlasili, že tam budou zahrnuti, a své osobní údaje sdíleli. Illuminas může rovněž shromažďovat a používat osobní údaje získané z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou telefonní adresáře.

JAKÉ INFORMACE JSOU SHROMAŽĎOVÁNY AUTOMATIZOVANÝMI TECHNOLOGIEMI?

 • Illuminas může automaticky shromažďovat určité informace. V závislosti na zemi, kde žijete, mohou být takové informace považovány za osobní údaje. Tyto informace zahrnují zejména informace o vašem zařízení a kapacitě zařízení, zejména včetně operačního systému zařízení informací z cookies, IP adresa, druh zařízení, druh prohlížeče a ostatní informace, a to samostatně nebo ve spojení, které mohou být používány výhradně pro identifikaci vašeho zařízení.

Úpravy

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být předmětem občasných úprav, prováděných v souladu se zásadami „Štítu na ochranu soukromí“ (Privacy Shield). Veškeré úpravy těchto zásad budou zveřejněny na této webové stránce. Tato verze zásad ochrany osobních údajů společnosti Illuminas byla naposledy upravena dne 25. května 2018.

Chráníme vaše soukromí

Jsme odhodláni chránit vaše soukromí, a proto společnost Illuminas dodržuje sedm zásad a šestnáct doplňujících principů Rámcových ustanovení štítu na ochranu soukromí pro EU a USA, štítu na ochranu soukromí pro Švýcarsko a USA stanovených ministerstvem obchodu USA ve spolupráci s Evropskou komisí a švýcarskými úřady, a podléhá jurisdikci FTC. Pro více informací o programu „Bezpečný přístav“ a pro zobrazení certifikace společnosti Illuminas, prosím, navštivte https://www.privacyshield.gov/.

V souladu se zásadami Štítu na ochranu soukromí pro EU a USA a štítu na ochranu soukromí pro Švýcarsko a USA se společnost Illuminas zavazuje, že bude řešit stížnosti ohledně vašeho soukromí a shromažďování a používání vašich osobních informací námi. Jedinci Evropské unie nebo Švýcarska, kteří mají dotazy nebo stížnosti ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, by se měly nejdříve obrátit na společnost Illuminas na adrese:

Věc: Privacy Shield
Jacob Manhart
3801 S Capital of Texas Hwy Suite 200
Austin, Texas 78704
USA

Společnost Illuminas se dále zavazuje odkazovat nevyřešené stížnosti ohledně soukromí, které spadají pod zásady Štítu na ochranu soukromí pro EU a USA, Štítu na ochranu soukromí pro Švýcarsko a USA na organizaci INSIGHTS ASSOCIATION PRIVACY SHIELD PROGRAM, což je nezávislý alternativní poskytovatel v oblasti řešení sporů se sídlem ve Spojených státech amerických, který provozuje organizace Insights Association. Pokud neobdržíte včasné potvrzení vaší stížnosti nebo pokud vaše stížnost nebude uspokojivě řešena, navštivte prosím stránky http://www.insightsassociation.org/get-support/privacy-shield-program/privacy-shield-eu-swiss-citizens-file-complaint, kde můžete získat více informací a podat stížnost. Tyto služby na řešení sporů jsou poskytovány zdarma.

Za určitých omezených podmínek mohou jednotlivci zahájit závazné rozhodčí řízení u panelu podle Štítu na ochranu soukromí u Ministerstva obchodu USA a Evropské komise.

Kontaktní informace

Můžete se na nás obrátit na [email protected] nebo poštou na: Do rukou: Privacy Policy, 3801 South Capital of Texas Hwy, Ste 200, Austin, TX 78704 – zde můžete vyjádřit veškeré dotazy nebo připomínky týkající se jednotlivých průzkumů nebo našich obecných výzkumných postupů. Jsme členem organizace Insights Association a dodržujeme její zásady chování pro průzkum trhu. Všechny výzkumné projekty jsou rovněž prováděny v souladu s ustanoveními ICC/ESOMAR – mezinárodního kodexu praktik marketingových a sociálních výzkumů (International Code of Marketing and Social Research Practice).